Naše rastliny pre vašu záhradu

Obchodné podmienky

1. Fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá vyplnením objednávkového formulára prejavi svoju vôľu nakupovať prostrednictvom www.gaard.sk (ďalej len „spotrebiteľ“),  odošle svoju objednávku Gaard, s.r.o., Timravy 1451/15, 974 01 Banská Bystrica, IČO 47 217 448 (ďalej len „dodávateľ“).

2. Odoslaním objednávky dáva spotrebiteľ dodavateľovi svoj súhlas na spracovanie poskytnutých údajov. Na ochranu týchto údajov sa vzťahuje Zák. NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a budú použité iba vrámci obchodného vzťahu medzi spotrebiteľom a dodávateľom a s výnimkou prepravcu tovaru objednaného spotrebiteľom u dodávateľa (ďalej len „objednaný tovar“) nebudú poskytnuté tretej osobe.

3. O zaevidovaní objednávky bude spotrebiteľovi zaslaná e-mailová správa na spotrebiteľom uvedenú e-mailovú adresu. Spotrebiteľ má právo stornovať svoju objednávku, alebo jej časť, bezplatne len za podmienky, že dodávateľ ešte objednávku nevybavil. Vybavením objednávky sa rozumie zarezervovanie objednaného tovaru u dodávateľa a zaslanie e -mailovej správy o vybavení ojednávky na e-mailovú adresu uvedenú spotrebiteľom v objednávke. Stornovanie musi byť písomné a musí byť doručené do e-mailovej schránky dodavateľa uvedenej na stránke eshop.zahradnictvopodurpinom.sk, inak je neplatné.

4. Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť objednávku do 3 pracovných dní od jej prijatia. Zaslanim e-mailovej správy dodávateľom spotrebiteľovi o vybavení objednávky sa objednávka stáva záväznou a v súlade so Zák. NR SR č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je považovaná za zmluvu uzavretú na diaľku (ďalej len „zmluva uzavretá na diaľku“ ).

5. Rastliny vyobrazenné na eshop.zahradnictvopodurpinom.sk sú fotené vo svojej nalepšej kondícii, pestované v ideálnych podmienkach. Spotrebiteľ akceptuje, že jemu zaslané rastliny od dodávateľa sa môžu od vyobrazených vzhľadovo líšiť v závislosti na veku a vegetačnom štádiu.

6. Ceny tovaru sú uvedene v eurách a sú uvedené s DPH. Pokiaľ si odberateľ zvolí iný spôsob dodania tovaru ako prevzatie tovaru v prevádzke dodávateľa v Banskej Bystrici na ul. Timravy 1451/15 (ďalej len „osobný odber“), bude k cene objednaného tovaru pripočítaná cena za dopravu objednaného tovaru. Pokiaľ si spotrebiteľ zvolí spôsob platby dobierkou, bude k cene za objednaný tovar a dopravu objednaného tovaru pripočítaná aj cena za dobierku. O celkovej cene bude spotrebiteľ informovaný pred odoslaním objednávky. Odoslaním objednávky spotrebiteľ súhlasí s cenou uvedenou na objednávke (ďalej len „cena objednávky“) a táto sa stáva záväznou pre dodávateľa aj spotrebiteľa.

7. Spotrebiteľ uhradí cenu objednávky jedným z nasledovných spôsobov: dobierkou, prevodom na bankový účet dodávateľa alebo v hotovosti resp. platobnou kartou pri osobnom odbere. Spôsob úhrady si spotrebiteľ zvolí v objednávkovom formulári na www.gaard.sk pred odoslaním objednávky. Pri voľbe úhrady prevodom na bankový účet dodávateľa, zašle dodávateľ spotrebiteľovi pri vybavení objednávky číslo účtu, variabilný symbol a cenu za objednávku.

8. Pri spôsobe úhrady ceny objednávky dobierkou odovzdá dodávateľ prepravcovi objednaný tovar na prepravu najneskôr do jedného pracovného dňa od dátunu vybavenia objednávky. Pri spôsobe úhrady ceny objednávky prevodom na účet odovzdá dodávateľ prepravcovi objednaný tovar na prepravu najneskôr do jedného pracovného dňa od dátumu pripísania plnej výšky úhrady za cenu objednávky na účet dodávateľa. Pri osobnom odbere umožní dodávateľ spotrebiteľovi prevzatie tovaru do 7 pracovných dní od vybavenia objednávky, v dňoch pondelok až sobota, v čase od 9.00 do 18.00  hodiny.

9. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať od prepravcu objednaný tovar. V prípade osobného odberu prevziať objednaný tovar do 7 pracovných dní od vybavenia objednávky. Neprevzatie objednaného tovaru spotrebiteľom sa považuje za odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy uzavretej na diaľku a dodávateľ má nárok na úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu tým vznikli.

10. Spotrebiteľ sa zaväzuje pri prebratí objednaného tovaru skontrolovať jeho úplnosť a stav. V prípade zistenia neúplnosti alebo poškodenia ojednaného tovaru sa spotrebiteľ zaväzuje bez zbytočného odkladu upovedomiť dodávateľa o tejto skutočnosti. Spotrebiteľ berie na vedomie, že bezdôvodne oneskorenú reklamáciu doručenia neúplného alebo poškodeného tovaru dodávateľ nemusí uznať.

11. Spotrebiteľ môže vrátiť tovar zakúpený na www.gaard.sk najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia. Tovar musí byť vrátený na adresu dodávateľa v poistenej obálke alebo poistenom balíku. Balík z rastlinami musí byť označený “Živé rastliny. Nepreklápať!“ Rastiny v balíku musia byť zabezpečené proti vysušeniu a poškodeniu. Náklady na dopravu a balné hradí spotrebiteľ. Tovar vrátený formou dobierky dodávateľ neprijíma. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom obale, kompletný, nepoškodený a nepoužitý. V prípade rastlinného tovaru to znamená, že rastlina musi byť vrátená v pôvodnom obale v ktorom bola vysadená, musí byť živá a nepoškodená, nesmie byť presádzaná, ošetrovaná žiadnymi chemickými ani biologickými prostriedkami, nesmie byť tvarovaná ani nijak upravovaná a nesmú z nej byť odobraté žiadne časti. V prípade dodržania vyššie uvedených podmienok vráti dodávataľ spotrebiteľovi cenu za vrátený tovar do do 15 dní od prevzatia vráteného tovaru.

12. Dodávateľ poskytuje spotrebiteľovi záruku na tovar zakúpený prostredníctvom eshop.zahradnictvopodurpinom.sk podľa Obchodného zákonníka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Reklamáciu tovaru v záručnej dobe (ďalej len „reklamácia“) je možné uplatniť najneskôr posledný deň záručnej doby. Reklamácia musí byť podaná písomne a musí byť doručená dodávateľovi. V reklamácii spotrebiteľ uvedie svoje meno, adresu, kontaktné údaje ako e-mailovú adresu a telefónne číslo, dátum prevzatia tovaru, číslo faktúry, názov tovaru, tak ako je uvedený na faktúre a prípadne blizšiu špecifikáciu tovaru (napr. názov odrody rastliny ak je tento spotrebiteľovi známy), množstvo reklamovaného tovaru a popis vady tovaru a navrhované riešenie. Spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnúť dodávatelovi všetky potrebné informácie a súčinnosť potrebnú na posúdenie reklamácie a na požiadanie umožniť dodávateľovi obhliadku reklamovaného tovaru na mieste u spotrebiteľa alebo na požiadanie vyhotoviť fotodokumentaciu reklamovaného tovaru a túto doručiť dodávateľovi. Dodávateľ sa zaväzuje reklamáciu vybaviť bez zbytočných prieťahov a o výsledku reklamácie písomne informovať spotrebiteľa.

13. Reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru vznikla nesprávnym používaním tovaru, nesprávnym skladovaním alebo mechanickým poškodením u spotrebiteľa, neoprávnenými alebo neodbornými zásahmi zásahmi spotrebiteľa do tovaru alebo prírodnou katastrofou. Pod pojmami neprávne používanie, nesprávne skladovanie a neodborné zásahy sa u rastlinného tovaru rozumie najmä pestovanie v nevhodných podmienkach v rozpore s požiadavkami konkrétnej rastliny, poskytnutie nedostatočnej, nevhodnej alebo neodbornej starostlivosti. Dodávateľ nezodpovedá za riziká a škody, ktoré spotrebiteľovi vznikli v dôsledku nesprávneho použitia tovaru v rozpore s návodom na použitie alebo na iný účel ako je tovar určený. Za použitie tovaru na iný učel než na aký je tovar určený sa rozumie aj použitie okrasnej rastliny alebo jej časti iným spôsobom ako pestovanie na okrasné účely.

14. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uverejnenia na www.gaard.sk.

 

V Banskej Bystrici 28. februára 2017

 

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.